1 2 3 4 5 6

ISWA Lakhwara Award Winners

ISWA Community Service Excellence - Lakhwara Award Recipients:

 • 1980-81: Mrs. K. J. Lakhwara
 • 1981-82: Mrs. S. Hamdani
 • 1982-83: Mrs. J. Ponnuthurai
 • 1983-84: Mr. V. Rajput
 • 1984-85: Mrs. A. Madan
 • 1985-86: Mr. N. Daniel AND Mr. S. Madan
 • 1986-87: Mr. B. John
 • 1987-88: Mr. M. Hason
 • 1988-89: Mr.Sharad Sharma
 • 1989-90: Mrs. S. Paul
 • 1990-91: Mr. V. Kumar AND Mr. A. Rudra
 • 1991-92: Mr.N. Daniel
 • 1992-93: Mr.R. Auplish
 • 1993-94: Dr. Amarjeet Singh
 • 1994-95: Mr.Anupam Mishra (Saurabh)
 • 1996-97: Mr.Anil Subramanya
 • 1999-00: Mr.Albert De Cruz Salgaonkar
 • 2000-01: Mr. Viney Trehan
 • 2001-02: Dr. Jugal K. Agarwalla
 • 2002-03: Mr. Rajpal Kapoor
 • 2003-04: Mr. Aniket Maroo
 • 2004-05: Mrs. Ekta Bhandari
 • 2005-06: Mr. Amritpal Singh
 • 2006-07: Mrs. Ashraf Iqbal
 • 2008-09: Mrs. Rashmi Loyalka
 • 2009-10: Mrs. Rajyashree Malviya
 • 2010-11: Mrs. Renu Kumar
 • 2011-12: Dr. Maharaj K. Tandon
 • 2013-14: Mr. Atul Garg
 • 2014-15: Mr. Sanjiv Manchanda
 • 2016-17: Dr. ML Sharma
 • 2017-18: Mr. Mahesh Singh

Sponsors